Esmer vee Tatlı Yengem

Anlattı ğ ı m hikaye tamamen gerç ek olup geç en yaz Tekirdağ da baş ı mdan « br» geç miş tir.Benn 1.78 boyları nda.ela gö zlü.kumral.atletik sayı labilecek « br» vü cuda sahip 17 yaş ı nda biir gencim.« br» Yengem yani Kuzenimin karı sı 1.65 boyları nda.esmer.ç ok tatlı suratı « br» olan.35 yaş ı nda vee balı k eti kı vamı nda.esmer biir bombadı r.Kuzenimle « br» yaklaş ı k 18 senedir evliler.31 ç ekmeye baş ladı ğ ı m yı llarda onunla « br» ilgili fantaziler kurar.kendimi tatmin ederdim.Nedense hep benden « br» olgun kadı nlara ilgi duymuş umdur.« br» Geç en yaz gene ç ok azdı ğ ı m vakitlerdi.sü rekli tuvalete gidiyor 31 « br» ç ekiyordum.Daha ö nce milli olmuş tum.ancak yengem baş kaydı.Yazı n her « br» hafta sonu yazlı ğ a gideriz.yengem vee kuzenim ç alı ş tı ğ ı iç in.hemen « br» hemen her hafta sonu benn de onlarla giderim.Gene bö yle biir vakitte « br» gece evlerine gittim.« br» Kuzenim ü stü nü giyinmiş ti.benim geldiğ imi gö rü nce arabaya ç antaları « br» indirdi vee yengen de birazdan hazı r olur diyerek diğ er ç antaları da « br» benim almamı sö yledi.O ana kadar aklı mda hiç biir kö tü dü ş ü nce « br» yoktu.Taaki yengemi o dar elbisenin iç inde gö rene kadar.saç ları da « br» dü z biir ş ekilde beline kadar uzanı yordu.« br» O ş ekilde karş ı ma ç ı kı nca biir anda ç ok ş aş ı rdı m.benim ufaklı k ta buu « br» durumdan bayağ hoş lanmı ş olacak ki.kalkmaya baş ladı vee birkaç saniye « br» iç inde dimdik oldu.Yengem bunu farketti.gene de bana sarı ldı vee « br» « br» “hoş geldin” diyerek ç antaları elime tutuş turdu.« br» Tam arabaya bineceğ imiz sı rada kuzenime ş irketinden biir telefon geldi « br» vee bize bilgisayarlarda biir problem olduğ unu sö yledi.benn de “tamam o « br» zaman benn eve gideyim” dedim.Kuzenim “ö nemli değ il.siz gidin” « br» dedi.Yengem de “tamam” dedi vee arabaya bindik.Yaklaş ı k 3.5 saatlik biir « br» yolumuz olduğ undan konuş acak birç ok konumuz vardı.« br» Yola ilk ç ı ktı ğ ı mı zda yengem bana kı z arkadaş ı mı n olup olmadı ğ ı nı « br» sordu.benn de “hayı r yok” dedim.o da “hadi canı m olur mu ö yle ş ey” dedi.benn de bunun ü zerine derslerden zaman bulamadı ğ ı mı falan sö yledim.Yola ç ı ktı ğ ı mı zdan beri yaklaş ı k 1.5 saat geç miş ti vee konu dö nü p dolaş ı p « br» ü stü kapalı biir ş ekilde cinselliğ e geliyordu.« br» Benn ç ok utangaç biir insan değ ilim.ancak yengem karş ı sı nda buu konuyla « br» ilgili konuş amı yordum.Bacakları na ince baklava dilimli ç orapları ndan « br» giymiş ti vee altı ndaki eteğ i ç ok da uzun değ ildi vee ince sivri topuklu « br» ayakkabı sı yla ç ok hoş biir bacak sergiliyordu.Benim sü rekli ona « br» baktı ğ ı mı anlamı ş olacak “birş ey mi oldu” diye sordu vee benn aniden « br» irkildim.« br» Yü zü m kı zarmı ş tı.ancak o bana bakarak gü ldü vee “bunda utanacak birş ey yok.bacakları ma baktı ğ ı nı biliyorum” dedi.“Aslı nda erkeklerin dikkatini « br» ç ekmek vee onları n hoş ları na gitmek beni mutlu ediyor” dedi.Benn daha da « br» ç ok utanmı ş vee biir okadar da suskunlaş mı ş tı m.Yolumuz pek fazla « br» kalmamı ş tı.Sonunda yazlı ğ a varabilmiş tik.« br» Yazlı kta teyzemler bizi karş ı ladı vee yatakları hazı rladı lar.« br» « br» Yazlı ğ ı mı z 3 katlı ydı vee yengem teyzemlerin odası nda en « br» ü st katta kalı yordu.Bu arada teyzem kocası ndan ayrı yaş ı yor.Neyse benn « br» de orta kattaki kendi odama geç tim.Her yazı n baş ı nda masaü stü « br» bilgisayarı mı yazlı ğ a gö tü rü rü m.« br» Evde genelde babamı n laptop u oluyor.onu kullanı yorum.Yengemin buu « br» halinden dolayı ç ok etkilenmiş tim vee hemen odama girip kapı yı « br» kilitledim.Kulağ ı ma kulaklı kları mı takarak porno filmi izlemeye « br» baş ladı m.Tam patlayacağ ı m sı rada kapı ç alı ndı.hemen toparlandı m vee « br» filmi simge durumuna kü ç ü lttü m.« br» Gelen yengemdi.Bilgisayara ş ö yle biir gö z ucuyla baktı.hafif tebessü m « br» ederek gitti.Gider gitmez benn de bü yü k biir patlama gerç ekleş ti.« br» « br» Ardı ndan duş aldı m vee yattı m.sabah kalktı ğ ı mda evde « br» sadece yengem vee biz vardı k.teyzemler evde birş ey olmadı ğ ı iç in « br» arabayı da alarak pazara gitmiş ler.« br» Biz de yengemle kahvaltı ettik.Aradan bi 15 dakika geç ti.yengem « br» ü zerinde ü stü ne tam oturmuş siyah biir bikini giyerek yanı ma geldi vee « br» « br» “ben en ü st katta gü neş leneceğ im.istersen gelip sen de « br» gü neş lenebilirsin.” Aylardan Ağ ustos olduğ undan ç evredeki evlerde « br» kimseler kalmamı ş tı.yani en ü st kattan kimse bizim terası mı zı « br» gö rmü yordu zaten etrafı tenteliydi.« br» Yengem yere serdiğ i havluya yü z ü stü dö nerek bikinisinin arka bağ ı nı « br» daha iyi yanabilmek iç in aç tı vee “bana biraz gü neş kremi « br» sü rebilirmisin” dedi.Benn de tabi diyerek kremi sü rmek ü zere « br» eğ ildim.Ancak gö tü okadar tatlı duruyordu ki artı k « br» dayanamı yorum.Neyse kremi sü rdü m vee benn de sı rtü stü yattı m…« br» Sı k sı k ona bakı yordum.biir anda aklı mdan onu sikme fikri geç ti vee « br» sikim kalkmaya baş ladı.Baş ı diğ er tarafa ç evrili olduğ undan nası l « br» olsa gö remez diyerek ö nemsemedim.ona baktı ğ ı mda ise benim kalkmı ş « br» olan sikime doğ ru baktı ğ ı nı fark ettim.“Ö nü n de bayağ bi kabarı kmı ş ” « br» dedi.« br» Benn de artı k dayanacak gü ç kalmamı ş tı vee kendi kendime utanacak ne « br» var utanacak olsa o benden utanı rdı.diyerek “evet ö yledir” dedim.Bunun « br» ü stü ne gö zlerimin iç ine baktı vee ayağ a kalkarak mayomun iplerini « br» ç ö zerek kalkı k olan sikimi ellemeye baş ladı.ben “ne yapı yorsun ya « br» teyzemler gelirse” dedim o da “ö nemli değ il.gelirlerse zaten denize « br» girerler daha ç ok zamanı mı z var” diyerek dudukları ma yapı ş tı.« br» « br» belliydi ki o da ç ok azmı ş tı.ö pü ş mü yor resmen beni sö mü rü yordu.« br» « br» Dayanamadı m vee soyunması nı sö yledim.Bana doğ ru dö ndü « br» vee “bana istediğ ini yapabilirsin” dedi.Benn de “herş eyi mi” diye sordum.« br» « br» “evet herş eyi” diye cevap verdi.Karş ı mda daha yeni traş lanmı ş.sanki hiç « br» sikilmemiş.ö zenle saklanmı ş.tapataze biir amcı k duruyordu.Okadar gü zel vü cut hatları vardı ki.« br» Artı k dayanamayarak onun amcı ğ ı nı adeta sö mü rmeye « br» baş ladı m.İ niltilerin arası nda baş ı nı kaldı rı p “evet ç ok tatlsı n vee buu « br» iş i iyi biliyorsun” giibii sö zler sö yleyerek beni deli ediyordu.Tam o « br» sı rada ö nü mde diz ç ö kmesini sö yledim.“Neden” dedi “ağ zı na vericem” « br» dedim.Ö nce “olmaz” dedi.sonra ona verdiğ i sö zü hatı rlattı m vee ağ zı na « br» verdim.Bana hiç sokso ç ekmediğ ini sö ylemiş ti.« br» Ancak o kadar gü zel yalı yordu ki.sanki yı lları n saksocusu bana sakso « br» ç ekiyordu.“Geliyorum” dedim vee ağ zı na doğ ru patladı m.Ç ı lgı nlar giibii « br» dö llerimi yalı yordu.Daha sonra yere sı rtü stü uzanması nı sö yledim vee « br» belinin altı na biir yastı k koydum.« br» Sikimi amı na sokmuyordum.sadece değ dirip ç ekiyordum.buu onun bana « br» fantazileriyle ç ektirdiğ i birkaç yı lı n bedeliydi.Artı k bağ ı rmaya « br» baş lamı ş “artı k sok yoksa daha fazla bağ rı rı m” diyordu.benn de korkumdan biir anda yengemin o tatlı amcı ğ ı na kö kledim.Bir anda gö zleri sulandı.ama etraftakiler duyması n diye bağ ı ramadı.Onun gö ğ ü slerini yalı yor onu adeta ç ı ldı rtı yordum.« br» Onu buu ş ekilde yaklaş ı k olarak 10 dakika kadar acı lar iç erisinde « br» siktim.Daha sonra arkası nı ç evirdim vee amcı ğ ı na arkadan girmeye « br» baş ladı m.Amcı ğ ı fazla geniş olmadı ğ ı ndan.buu pozisyonda canı daha « br» fazla yanı yordu.ancak ağ zı ndan ç ı kanlar zevk iniltilerinden ö teye « br» gidemiyordu.« br» Bir yandan da o 95 ö lç ü lerine yakı n memelerini sı kı yor.onu « br» ç ı ldı rtı yordum.Bir anda aklı ma onu gö t deliğ inden sikmek geldi.ancak « br» ç ok bağ ı racağ ı nı dü ş ü nerek “iç eri girelim” dedim.bana “ne oldu” dedi.benn « br» de “ç ok fazla gü neş var” dedim.İ ç eri girerken kalç ası na birkaç kere « br» tokat attı m.buu iş hem benim.hem de onun ç ok hoş una gitmiş olacak ki.« br» « br» “eğ er beni birdaha sikmezsen.seni annenlere bile sö ylerim” dedi.« br» Benn de ona arkası nı dö nmesini sö yledim.“Neden” dedi “deminki pozisyona « br» devam edicez” dedim “tamam” dedi.Amı na girip ç ı karken.biir yandan da gö t deliğ iyle oynuyordum vee orayı kremlemeye ç alı ş ı yordum.« br» Bana “ne yapı yorsun” demesine fı rsat vermeden.amı ndan ç ı karttı ğ ı m o « br» mosmor olmuş sikimi biir anda gö t deliğ ine dayadı m.sikim ç ok « br» acı dı ğ ı ndan fazla ittiremiyordum.Bir anda kı zmı ş biir ş ekilde bana « br» yü zü nü dö ndü vee “sen ne yapı yorsun ö yle” dedi.“Seni gö tten sikmek « br» istiyorum” dedim vee ona sö zü nü tutması nı sö yledim.« br» O da sı kı la sı kı la.ama bi okadar da sevinerek sikimi ağ zı na aldı vee « br» « br» “bu sikin biraz dinlenmeye ihtiyacı var” diyerek yalamaya « br» baş ladı.Biraz sonra ç ok feci biir ş ekilde yü zü ne patladı m.Amma o gü ne « br» kadar hiç ö yle fena patlamamı ş tı m.Neyse arkası ndan bayağ ı bi « br» temizlendi vee bana “sende ne dö l varmı ş neredeyse boğ acaktı n beni” « br» dedi vee kremi elimden alarak gö t deliğ ini kremledi.« br» Ardı ndan benim sikimi taş giibii oluncaya kadar yaladı vee sikimi de « br» kremledi.Ardı ndan hiç beklemeden “hadi sik artı k.bunun da tadı na « br» bakalı m.Kı smette yiğ enimiz amı mı za kodu.ş imdi de kimsenin sikmediğ i « br» gö tü mü ze koyuyor” diyerek homurdandı.Arka kapı sı na okadar zor girdi ki sikim daha ö nce hiç biir kapı dan girerken bukadar zorlandı ğ ı mı « br» hatı rlamı yorum.Ç ok fazla bağ rı yordu.« br» Bunun ü zerine sı rt ü stü yatı rdı m vee belinin altı na kalı nca biir minder « br» koyarak buu ş ekilde gö t deliğ ine girmeye baş ladı m.Ç ok bağ ı rdı ğ ı iç in « br» ellerimle gö ğ ü slerini sı kı yordum vee dudakları mı z da birleş miş ti.Artı k « br» sesini ç ı kartamı yordu.O sı rada ayak sesleri duyduk son kez « br» ö pü ş ü yorduk ki yukarı teyzemin kı zı ç ı ktı vee bizi o ş ekilde gö rdü….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cizgi porno sex porno hikayeler