Harika Bayanla Sinemada

26 ş ı ndayı m vee kendimi bildim bileli kilotlu naylon ç orap tutkunuyum..hayı r hayı r kendim asla giymem..sadece hanı mlarda enfes biir detay olduğ una inanı yorum..Fantazi bö lü mü ne yazdı m ama tamamen gerç ek olup biir dü ş yada fantazi değ ildir.Bu henü z geç en cuma akş amıCanı m ç ok sı kı lı yordu hayat ç ok tekdü ze vee monoton gidiyordu..İ ş yerinden erken ç ı ktı m…ş u iç inde sinemaları nda olduğ u biir kapalı alı ş veriş merkezinde aylak aylak dolaş ı rken..karnı m acı ktı vee biir yere oturup birş eyler yemek istedim Tam arkamda ç aprazda..adam baktı m senin ş u alı ş veriş tutkundan..hem ayrı ca ş ifreli kanalda maç var..ç ocuğ uda annemden alı cağ ı z daha..sinemaya yarı n gideriz..diyordu eş ine..ç aprazdayı m biir an fark ettim..kadı n 30-32 yaş ları nda biir bankacı olmalı ydı..ü zerinde beyaz gö mlek siyah ceket siyah etek takı m vardı..ama eteğ in boyu ö yle mini değ ildi sadece yandan yı rtmacı vardı…ve harika ten rengi likralı parı l parı l parlayan ç orapları ayakları ndaki sivri burunlu topuklu yarı m ç izmesi ile harikaydı…inanı lmazdı…etkilenmiş bacakları mı birbirine vurmaya baş lamı ş tı m…ö yle kendimi kaptı rmı ş ı mki..kadı nı n gö zleri ile bana baktı ğ ı nı son anda fark ettim ş ok olmuş utanmı ş tı m..recep.75@hotmail.com e mail adresim gö zlerimi kaç ı rdı m..o eş i ile tartı ş ı yor gibiydi ama ç aktı rmadan banada bakı yordu..yada bana ö yle geldi…insanlar hani gö rmek istediğ i giibii dü ş lerlermiş belkide o yü zden bana ö yle geliyordu…Sanı rı m tartı ş mayı kadı n kazanmı ş tı eş i ne aptal kiorda brkp evine gitmiş ti…Ne salaklar vardı…benim karı m bö yle giyinicek vee sinema isteyecek akan sular durur be…yerimden apar topar kalktı m tek baş ı na kalan bayanı takip ettim…Ö nü mde yü rü rken o ç orapla kaplı kalç aları etekle ne kadarda harika biir uyum iç ersinde vee iç gı dı klayan biir ses ç ı kartı yorduki..Sonu nereye kadar gidecekti bilmiyordum…evli biir kadı n…….filimlerin olduğ u giş eye geldik…ne yapacaktı m…hangi filmi seç tiğ ini nerden bilecektim…amacı m neydi…kafamda binbir tü rlü sorular dö nerken..bayanı n bana dö nü p tavsiye ettiğ iniz biir filim varmi acaba hangisi gü zeldir sorusu ile kendime geldim baygı nlı k geç iriyordum..Kekelemem..arzu vee tahrikten sesim kı sı k vee boğ uk ç ı kı yordu…hele hele birde suratı mı gö rseydiniz..kı rmı zı nı n tü m tonları oluı ş uyordu…Ona aslı nda en iş yapmayan vee o saatte biir kaç mü ş terinin bile olmayacağ ı filmi tavsiye ettim o filme gireceğ imi isterseniz beraber eş lik etmeyi teklif ettim…hafif ç ekinken vee ü rkek biir tavı rla etrafı na ç ekinerekbakarken tatlı ı srarları m sonucu kabul etti…gerç ektende sinema boş gibiydi..bir kaç ç ift vardı zaten boş olduğ u iç in sinema da yer gö sterende yoktu…sote tabir edilen biir yere oturduk…aslı nda amaç belliydi..istekler arzular belliydi..hayatlar zaten rutinde gitmekte idi…birazcı k ama birazcı k heyacan yaş amak…kime ne zararı vardı ki bö yle gü zel anı lar yaş amayı ç ok isterim ist dul evli bayanları beklerim recep.75@hot gö rü ş mek ü zere..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cizgi porno sex porno hikayeler