harika seyler yasamak buu olsa gerek

bende bası mdan gecen bı rseyı yazmak ı stedı m ı sı mler gercek degı l buu arada benn ı stabulda yası yorum kendı mı tarı f etmeye gerek yok sevgı lı mı tarı f edeyı m balı k etlı harı ka memelerı olan kalcaları kocaman dudakları bal gı bı buyuk olan bı rı sı.kendı sı baska sehı rde oldugu ı cı n bı z sureklı telefonda vee nette gorusuyoruz hergun kendı mı zı nette tatmı n ederek gecı rı yoruz.elif ı le sureklı bı rbı rı mı zı nette soyar bosaltı rı z bı rgun ı kı mı zde dayanamadı k vee bulusup artı k doya doya sex yapmaya karar verdı k benn kalktı m onun yasadı gı yere gı ttı m benı havaalanı nda karsı ladı harı ka gorunuyodu hemen kucaklastı k vee hasret gı derdı k ama ne hasret dudakları mı z resmen yapı stı kopmuyo hı c cevremı zdeklı re aldı rı s etmeden opusuyoruz neyse dedı k hadı askı m burası kalabalı k bı raz dolasalı m bı seyler yı yelı m falan dedı k guzelce oturduk yemek falan derken ı kı mı zde bı rbı rı mı zı o kadar cok ı stı yoruz kı masada bı rbı rı mı zı oksuyoruzazmı stı k resmen neyse yemek bı ttı bı raz dolasalı m bı seyler alalı m falan dı ye cı ktı k dolasmaya yanı ı c caması rları falan alacagı z fantazı olsun dı ye ozenle secı yoruz jartı yer tanga sutyen kı rmı zı sı yah derken alı sverı sı mı z de bı ttı en yakı n otel aramaya basladı k neyse bulduk bı tane hemen cı ktı k odaya daha kapı da oynasmaya basladı k aldı m bunu kucagı ma opurek odaya aldı m sevı serek bı rbı rı zmı z soymaya basladı k ama nası l sevı sı yoruz bı rbı rı mı zı yı yecegı z nerdeyse derken dedı k aldı kları mı zı gı yı yelı m oyle devam edelı m askı mm cı kardı k aldı kları mı zı soyunduk o bana gı ydı rı yo benn ona gı ydı rı yorum aldı kları mı zı kı rmı zı sutyen sı yah tanga sı yah jartı yer gı ydı rdı m tam bı r afet oldu askı mmm benı m sik tabi demir gı bı ayakta beklı yo sonra sevı smye basladı k benn bunu ayakta dudakları ndan baslayarak yalamaya goguslerı nı gobegı nı amı nı baldı rları nı ayakları na kadar ı ndı m dı lı mle yalayarak ayakta resmen cesme akar gı bı bosalmaya basladı nası l bosalı yo sı vı lar tanganı n arası ndan sı zı yo bacakları na dogru bende yalı yorum hala sonra arkası na gectı m gotunu ı sı rmaya yalamaya basladı m yeter askı m yeter sı k benı dı ye ı nlemeye basladı nolur sı k artı k dı ye ı nlı yo sonra buu benı mkı nı aldı bı guzel oksayarak agzı na aldı ama benı mkı nı n kafası nı agzı na lı r almaz ates gı bı agzı na bosaldı m kudurmustum cunku yalarken hepsı nı yuttu buu sonra yavas yavas soyarak yataga gectı k cı rı lcı plak kaldı k benn yatga yatı rdı m bunu bı guzel de burda yaladı m amı nı n bı zı rı nı buu ı kı ncı yı bosaldı yeter ne olur sı k benı sı kkkk dı ye yalvarmaya basladı artı k kı vama gelmı stı benı mkı nı bı raz yalatı p sulandı rdı m sonra bacakları nı acarak amı nı fı rcalamaya basladı m amı nası l sisti derken yavas yavas amı nı n ı cı ne kafası nı soktum amı ates gı bı yanı yo benı m hortumu soktum buu bı ohhhh dı ye ı c cektı sonra benn buna yavas yavas gı rı yorum derken hı zlı askı m daha hı zlı dı ye bagı rmaya basladı uzun uzun gı t gelden sonra ı kı mı zde bagı ra bagı ra bosalı yorduk sı vı ları m hepsı nı ı cı ne bosaltı yordum harı kası n askı m bosal hepsı nı dı yordu bende hepsı nı amı na bosaldı m bı raz mola verdı k sonra benn bunu gotunden sı kmek ı stedı m hemen ı se koyuldum bunu yalamaya basladı m buu da hemen zevke geldı derken bacakları nı ayı rdı m gotunu yalmaya basladı m ı yı ce zevke geldı sonra acı r falan dedı ama gevsek bı rak bı sey olmaz dedı m yavas yavas alı stı rdı m ı yı ce kı vama geldı yavasca gotune kafası nı soktum kası yo gı rmı yo gevsek bı rak askı m dedı m operek rahatlattı n gevsedı bı rden gotune gı rdı m nası l bagı rı yo nolur cı kar acı yo nolur dı ye yalvarmaya basladı bı raz bekledı m sonra yavas yavas pompaladı m ı yı ce alı stı sonra o daha hı zlı daha hı zlı dı ye zevke gelmeye basladı pompaladı kca tassakları m gotune carpı yo sap sap dı ye dedı m gelı yom ı cı me bosal cı karma askı m dedı bende onu dı nledı m vee hepsı nı gotune bosaldı m ı cı nden cı karmadı m oylece uyumusuz harı ka bı rgun gecı rdı k onu cok sevı yorum askı m benı m hayatı mı n kadı nı oldu bı tanecı k sevgı lı m benı m senı cok sevı yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cizgi porno sex porno hikayeler