Hocamı kütüphanede siktim

Benn 18 yaş ı nda 1.76 boyunda yakı ş ı klı biir erkeğ im.Okulumda gö rsel sanatlar ö ğ retmedi M.İ adlı seksi vee bü yü k gö ğ ü slü biir hoca var.Okulun son gü nü ydü vee mezuniyet balosu vardı.Okuldaki hemen hemen bü tü n ö ğ retmenler buu baloya katı ldı vee M.İ de vardı.Daha ö nceleri onunla cinsellik konuları konuş urduk.hiç milli oldunmu diye sorular sorardı bana ama daha ö nce hiç milli olmamı ş tı m.Mezuniyet balosu spor salonunda oldu.Okul tamamen boş tu ç ü nkü spor salonu okulun iç inde değ il yanı ndaydı.Balo akş am 19.00 da oldu.O gü n okul olmadı ğ ı ndan gü ndü z eczaneye yakı ndan tanı dı ğ ı m biir abimi bana prezervatif alması nı sö yledim.Prezervatifi aldı ktan sonra sex shoptan da azdı rı cı aldı k.Akş am oldu balo iç in okula gittim vee aldı kları mı da yanı ma aldı m.Neden mi?Ç ü nkü o gü n hocamı sikme planları yapı yordum.Balo baş lamı ş tı vee M.İ mini etekli tek kol askı lı seksi biir kı yafet giymiş ti.Aradan 45dk.geç tikten sonra M.İ ye iç ine aldı ğ ı m azdı rı cı dan 2 tane attı ğ ı m kolayı M.İ ye buyrun hocam diyerek ikram ettim.M.İ bunu iç tikten sonra azmı ş olmalı ki aceleyle tuvalete gitti.Tuvalet okulda olduğ undan okula girmek zorundaydı.Bende onun peş inden gittim.Okula girdiğ inde peş inden geldiğ imi farketti vee bana seninle kü tü phanede sikiş ebilirmiyiz dedi.Ç ok azmı ş tı m ama o bendende azmı ş tı.Tabiki dedim ç ü nkü onunla daha ö nce cinsellik hakkı nca konuş uyorduk vee Kü tü phaneye ç ı ktı k.Kü tü phane en ü st katta yani 5.Kattaydı okul tamamen boş tu.Okulun ı ş ı kları kapalı ydı ama okulun ı ş ı klandı rma sistemi dı ş arı dan loş ı ş ı k etkisi yapı yor vee ç ok gü zel biir ortam sağ lı yordu.M.İ ö nce seksi kı yafetini ç ı karmı ş tı benimki dimdik olmuş tu.Bende hiç vakit kaybetmeden kı yafetlerimi vee iç ç amaş ı rları mı ç ı kardı m.Kü tü phane geniş olduğ undan ç ek yat olabilen koltuklar vardı ama koltuk olarak kullanı lı yordu.Takii o gü ne kadar.Ç ek yatı aç ı p sı rt ü stü yattı vee yanı mda getirdiğ im prezervatifi takmı ş tı m.O gü zel amı na verdiğ imde sü per bi duygu yakalamı ş tı m.Biryandan amı na veriyor biryandanda o koca memelerini sı kı yordum.Bir sü re sonra gö tten vermemi istedi tabiki dedim.Gö tten vermeye baş layı nca bağ ı rmaya baş ladı.Bağ ı rma duyucaklar dedim.Okul bomboş herkez spor salonunda kimse duyamaz dedi.Değ iş ik pozisyonlarda delicesine 1 saat sikiş tik.Memelerinin arası na sikimi soktuğ umda aklı na daha ö nce milli olmaı ğ ı mı sö ylediğ im geldi vee bana sanki daha ö nce ç ok kez sikmiş giibii sikiyorsun dedi.En sonunda boş almadan ö nce prezervatifi ç ı karı p memelerinin ü stü ne boş aldı m.Bana ç ok tatmin ettin dedi.Daha sonra tuvalete gidip memelerini temizleri.Ona siz ö nden gidin benn 5dk.sonra gelirim ş ü phe uyandurması n dedim tamam dedi.O gitti sonra bende gittim.Balo bittiğ inde seni evine bı rakayı mmı dedi.Olur dedim.Arabada.seninle tekrar seviş mek istiyorum dedi bana evini gö sterdi Eğ er azarsan okul ç ı kı ş ı bana gel dedi.Tamam dedim.Sonra beni evime bı raktı.O gü ndedn sonra genellikle hafta sonları o na gidip delicesine seviş tik

spor hocami siktim sex hikayesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cizgi porno sex porno hikayeler