İnlemeleri Hala Kulağımda

slm site sakinleri benn ankarada yaş ı yorum buu anlatcam hikaye doğ rudur bundan biir ay ö nce bi mağ azadan alı ş veriş yapmak iç in iç eri girdim bi kı z ilgilenmeye baş ladı benlen pantolonları denerken muhabbette etmeye baş ladı k isminin dilek olduğ unu ö ğ rendim benn pantolonları denerken kı za iltifatlarda ediyodum ortam mü saitti yani bi pantolon aldı m paç aları nı yaptı ralı m dedi peki o zaman dedim vee akş am 6 dan sonra hazı r olcanı sö ledi akş am gittim dileğ in yanı na mağ azada bi o vee benn vardı k pantolonun gelceni biraz beklememi rica etti bende peki dedim ama buu arada sohbetimiz iice koyulaş tı evinin bana yakı n oldunu ö ğ rendim isterse eve bı rakabilcemi sö ledim olur dedi bi saat gecikmeyle pantolon geldi vee arabaya bindik ç ı ktı k yolda biş eyler iç elimmi dedim baş ı yla onayladı orda erkek arkadaş ı nı n olmadı nı vee olması nı istedini sö ledi bende en uygun kiş inin kendim oldunu ı spatlamak iç in ne taklalar attı m iice ı sı nmaya baş ladı k birbirimize kahvelerimizi iç tikten sonra havada iice kararmı ş tı vee yola ç ı ktı k tkrr benn yolda tenha bi yeri gö zü me kestirdim vee arabayı durdurdum konuş mak istedimi ciddi oldumu erkek arkadaş ı olmak istedimi sö ledim vee dudakları na yapı ş tı m oda ç ok ateş li bi ş ekilde karş ı lı k verdi arka koltuğ a geç tik deli giibii ö pü ş ü yoduk benn gö mleğ inin dü ğ mlerini aç mya baş ladı m yavaş yavaş ç ok tatlı vee sert gö gü sleri vardı yalı yodum uç ları na hafif hafif ı sı raklar atı yodum zevkten gö zü mü z dö nmü ş tü onun vee benim gö mleklerimiz ç ı kmı ş tı ü zerimizden sı ra bacakları nı saran pantolondaydı amı nı okş adı kç a kası lı yo altı mda inliyodu dü ğ melerini ç ö zdü m iç inde beyaz bi tanga vardı benim pantolon aç ı lmı ş tı zaten aç ı lmasa 17 cmlik kalı n vee damarlı aletim kı rı lacaktı pantolonunu ç ı kardı m vee kilodunun ü stü nden hem parmağ ı mla hemde dilimle zevke getirdim inliyodu arabanı n arka koltuğ unda kı vranı yodu vee bi fı rsatı nı bulup kilodunuda indirdim iice yalı yodum amı nı inlemeleri iice ç ı ldı rttı beni ağ zı na vermek istedim ama dayanamı yodum sikmeliydim buu amı bakiremisin dedim durdu boş vee zevkten kı sı lmı ş gö zlerle bana baktı bakirede olsa sikecektim amı sı rı lsı klam olmuş tu amı nı n dudakları na sikimle biraz fı rç a ç ektikten sonra sik artı k sokkkkk dedi benim alette kazı k giibii olmuş tu amı nı zorlamaya baş ladı m iç ine girdikç e iniltiler zevk ç ı ğ lı kları na dö nü ş tü amı nı n iç i fı rı n gibiydi vee kö kü ne kadar soktum gidip gelmey baş ladı m kı vranması zevkten inlemeleri benii azdı rdı kç a azdı rdı rahat ondakka gidip geldim boş alacaktı m kendimi tutuyodum bitmesini istemiyodum ona boş aldı nmı dedim oda zevkle 3 kereee dedi ohhhhh deyip ü zerine bi patladı m ama fı ş kı rmamla dö llerim yü zü ne kadar sı ç radı vee ü sü tne yı ğ ı ldı m dudakları na ufak bi ö pü cü k kondurdum toparlandı k geç oldu artı k eve gitmeliyim dedi daha sonra gene isityorum ama dedi bende iç imden buu kadar zevkten sonra evine deil marsa gö tü reyim dedim ö zel ş ö fö rlü ğ ü nü yaparı m dedim o gü nden beri dilekle hergü n buluş uyorduk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cizgi porno sex porno hikayeler