Patronumla Sex

slm benn 23 yaş ı ndayı madı m ezgi.o gü n hiç sex havamda değ ildim iş e gitmek iç in giyindim.ü zerimde gö ğ ü slerimin gü zelliğ ini tamamen ergileyen biir gö mlek vee 1 karı ş uzunluğ unda biir eteğ im vardı.patronum biraz azgı ndı zaten her gü n benim amı mı okş ardı ama iş ortamanı nda hiç sikiş memiş tik.ara sı ra bana geli beraber evde sikiş irdik potronum buu gü n karı sı yla kavga etmiş.ve hı zla benim yanı ma geldi beni odası na ç ağ ı rdı bende zaten kı sa olan eteğ imi biraz daha ç ekerrek neredeyse amı m gö zü kecek hale getirmiş tim gö mleğ imin iki dü ğ mesini aç mı ş tı m vee patronumun odası na gittim buu arada patronumun adı ali.iç eriye girdiğ imde patronum ü zerindeki elbiseleri ç ı karmı ş yarağ ı nı da okş amaya baş lamı ş tı.bana soyunmamı sö yledi bende zaten dü nden razı olduğ um iç in hemen herş eyimi ç ı karmı ş kı llı amı n iç ine alinin yarğ ı nı almı ş tı m ali beni koltuğ un ü zerinde zı platı yordu.iç eriye diyer sekreter geldi o da erkek ti vee ali ona gelmesini sö ylemiş ti aten diyer sekreter yani mert beni arada sı kı ş tı rı p oramı buramı elliyordu ali ona gel değ ince o durmadı hemen pantolonunu ç ı kardı onlar iki kiş i beni sikmeye b aş lamı ş tı benn ise halimden oldukç a menun dum amı mı ali gö tü mü dü mert sikiyordu benn onlaiime yarakları nı soktukç a inliyordum bü tü n ş irket benim sesimi duymuş tu sonra alinin yarağ ı nı yalamaya baş ladı m mert beni gö tü mden sikiyordu o an muhteş emdi ali benim saç ı mı ası lı yordu benn onlara sö vmelerini sö yledim ali ö nce baş ladı orospu sen kimbilir benimyarağ ı mdan baş ka kaç kiş inin yarağ ı nı yalamı ş sı ndı r kahpe diyordu.mert ise b enden intikam alı yordu ulan orospu sana kaç ker teklif ettim lan benbenimle sikiş diye dedi vakit epey geç olmuş tu vee sikiş meyi bı rakmı ş tı k akş am da nerde vee nası l sikiş eceğ imize kara vererek arrı ldı akş ama kadar karş ı masada oturan merte amı mı gö stetdim mert arada dosya vermeye geliyor benim amı m yalı yor adeta ı sı rı yordu.benn iş ten erken ayrı lmı ş alı ş veriş e ç ı kmı stı m kendime birsü rü iç ç amaş ı rı aldı m vee eve gittim banyo etim vee mertin evine gittim az oturduktan sonra alide gelmiş ti vee mert beni biir odaya gü tü rmü ş tü salonla arası nda biir masa vardı.ali vee mert benden biaz sex yapmamı istediler benn sı rayla aldı ğ ı m iç ç amaş ı rları nı giyiyor vee masanı n ü zerin de defile sergilemiş tim.daha sonra sikiş eye baş ladı k o akş am sabahlara kadar sikiş miş vee ilk defa o karar ç ok azmı ş tı m…buu sadece biir tanesi daha devamı gelecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cizgi porno sex porno hikayeler